תקנון אתר / תנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר Dream shoes fashion

תקנון האתר לפרקים:
א. הגדרות
ב. כללי
ג. תנאי השימוש והרכישה באתר
ד. אספקה ומשלוחים
ה. ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים
ו. הגבלת אחריות
ז. זכות יוצרים והרשאות שימוש

1. הנהלת האתר אינה אוגרת מספרי כרטיסי אשראי במחשבים שלה.

2. כל פרטיו האישים של המשתמש (שם, דואר אלקטרוני וכד’), יישמרו במאגרי המידע של האתר ו/או של מי מטעמו.

3. הנהלת האתר משתמשת בתקני האבטחה הגבוהים ביותר על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיה.

4. הנהלת האתר משתמשת בשירותים מאובטחים לצורך בדיקת ואבטחת המידע וסליקת כרטיסי אשראי. שירותי הסליקה בהם משתמשת הנהלת האתר עומדים בתקנים קפדניים של סטנדרטים ונהלי אבטחת מידע לפי דרישת חברות האשראי תקן PCI level 1.

5. במקרים שאינם בשליטה ו/או נובעים מכוח עליון, הנהלת האתר לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שיגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

6. הנהלת האתר מתחייבת שלא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר ולצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנה והעברת אינפורמציה ללקוח. כמו כן, הנהלת האתר לא תעשה שימוש בפרטי אמצעי התשלום של הלקוח, אלא לביצוע תשלום בגין העסקה הספציפית אותה ביקש הלקוח.

7. הנהלת האתר עושה מאמץ לספק ללקוח שירות תקין ובאיכות גבוהה. יחד עם זאת, הנהלת האתר אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי הנהלת האתר, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר – אצל הנהלת האתר או אצל מי מספקיה.

8. הנהלת האתר לא תעביר את פרטיו האישיים של המשתמש לאף גורם אחר, זולת יצרנים/ ספקים-לרבות חברות משלוחים, וזאת רק לשם השלמת עסקה. יובהר כי הנהלת האתר רשאית ותעשה שימוש בפרטיו האישיים של המשתמש, ללא זיהוי המשתמש הספציפי (ללא שם ו/או שם המשפחה), לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.

9. היות ומדובר בסביבה מקוונת שבה אין אפשרות לאבטחה מוחלטת, אין באפשרותה של הנהלת האתר להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור. הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות לחדירה למידע באתר או שימוש בו לרעה על ידי צד שלישי, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי הנהלת האתר במקרה זה. כל המוסר פרטים באתר זה עושה זאת על אחריותו בלבד.

10. החברה לא תישא באחריות לכל נזק, אבדן רווחים, פגיעה בשם טוב, הסתמכות, הוצאה, הפרת חוזה וכיוצ”ב – ישירים ו/או עקיפים – שנגרמו, אם וככל שנגרמו, בשל פגיעה בסודיות פרטי המשתמשים, דליפת פרטי אמצעי תשלום ו/או פרטי ספקים.

11. ניתנת בזאת הסכמתו של המשתמש לכך שהנהלת האתר ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לפנות אל הלקוח באמצעות דיוור ישיר ו/או דואר אלקטרוני ו/או באמצעות פנייה טלפונית ו/או באמצעות פנייה בSMS-, למטרות קידום מכירות ושיווק, כולל פניות בגין מוצרים, שירותים, מחירים ומבצעים הקשורים אל הנהלת האתר ולרבות מסרים המכילים תוכן העונה על ההגדרה “דבר פרסומת”, על פי תיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב-1982. משתמש אשר איננו מעוניין בקבלת מידע פרסומי כאמור מוזמן לשלוח בקשה להסרתו מרשימת התפוצה של האתר והאתר יפסיק לשלוח אליו מידע פרסומי בתוך 3 ימי עסקים לאחר קבלת ההודעה.

12. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יובהר כי הנהלת האתר תהא מחויבת לנהוג על פי דין ובכלל זה חשיפת מידע על פי דרישת הרשויות ו/או כדי למנוע שימוש לרעה האתר והחברה יענו לכל בקשה למסירת מידע – כולל מידע אישי ומידע פרטי – אם תוגש בהתאם להליך חוקי, כגון צו חיפוש, צו בית-משפט וכדומה.

13. משתמש שיגיש תלונה או שאילתה בקשר למוצר/שירות ספציפי, יחשב כמי שאישר להעביר את פרטיו למפרסם הרלוונטי, לצורך בירור תלונתו. אין באמור משום התחייבות של האתר או החברה לטפל בתלונות באופן כלשהו או בכלל.

14. כל תקשורת או כל חומר אשר מועבר ע”י המשתמש לאתר בדואר אלקטרוני או בכל דרך אחרת לרבות נתונים כלשהם, שאלות, הערות, תגובות, הצעות וכו’ יחשב ויטופל כחומר שאינו חסוי ואינו בבעלות המשתמש. כל דבר אשר מועבר או נשלח בדואר אלקטרוני ע”י המשתמש, ניתן לשימוש ע”י החברה ו/או חברות קשורות שלה לכל מטרה, לרבות אך ללא הגבלה, שחזור, גילוי, העברה , פרסום, שידור, או דיוור. בנוסף לכך, הנהלת האתר רשאית להשתמש בכל רעיון, הסכם ידע או טכניקות, הנמצאות בכל אמצעי תקשורת לכל מטרה שהיא, לרבות, אך ללא הגבלה, פיתוח, יצור, שיווק ומכירה של מוצרים.

15. הנהלת האתר תהא רשאית להשתמש במידע אישי של משתמש לצרכים פנימיים בלבד, כגון ניתוח מידע מצרפי בדבר דפוסי רכישה והתנהגות של משתמשים ו/או ספקים, ולצרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות, לרבות באמצעות “עוגיות” (cookies). כל משתמש יכול להגדיר מחדש את הדפדפן שלו כך שיסרב לכל ה cookies או שיתריע על cookies שנשלחים אליו. למרות זאת, יש לשים לב שמספר חלקים של האתר עלולים לא לתפקד כראוי אם משתמש מסרב לקבל cookies .

16. המשתמש מצהיר ומאשר כי הנו מסכים למדיניות הסודיות והפרטיות ולכל תיקון, עדכון או הוספה, ככל שיעשו בה. לאתר הזכות לעשות, עפ”י שיקול דעתו הבלעדי, שינויים במדיניות הסודיות והפרטיות מעת לעת וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת. המדיניות החדשה/המתוקנת תפורסם באתר ותהיה תקפה מיד עם פרסומה.

האתר משמש כחנות וירטואלית למכירת הנעלה ביגוד ומוצרי אופנה מיובאים והוא בבעלות החברה ומנוהל על ידה.

לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ישירות לשרות הלקוחות של החברה במייל : dreamshoes.co.il@gmail.com

כותרות הפרקים נבחרו למען הסדר הטוב והנוחות בלבד, ולא תהיינה להן כל משמעות בפרשנות תקנון זה ותנאיו

בתקנון זה יהיו למונחים המוגדרים בו המשמעות שלהלן:

‘משתמש’ ו/או ‘לקוח’ – כל אדם ו/או כל ישות משפטית אחרת שנכנסו לאתר למטרה כלשהיא, בין אם ביצעו רישום לאתר ובין אם לאו ובין אם ביצעו רכישה באתר ובין אם לאו.
‘האתר’- הדומיין dream shoes וכן כל מי מטעמו לרבות שרתיו ו/או מפעיליו ו/או מנהליו ו/או עובדיו ו/או בעליו.
‘החברה’ ו/או ‘הנהלת האתר dream shoes 558211520
‘המוצרים’ – המוצרים המופיעים באתר ומוצעים למכירה.
כתובת למשלוח דואר – הכתובת אשר נרשמה ע”י המזמין בטופס ההזמנה ככתובת למשלוח הזמנות.
ימי עסקים – הינם ימי חול, ראשון עד חמישי, ואינם כוללים שישי, שבת, ערבי חג וחול המועד.
יום ביצוע ההזמנה – היום בו אושרה העסקה ע”י חברת האשראי כפי שהזין המזמין.

1. כל פעולה כלשהי באתר זה כפופה לאמור בתקנון זה להלן.

2. רישומי המחשב של החברה בלבד, בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

3. לשם נוחות הקריאה הדברים מנוסחים בלשון זכר, אולם מתייחסים לגברים ונשים באותה המידה. מקום בו נכתבים הדברים בלשון רבים, הכוונה גם ללשון יחיד, ולהיפך.

4. כל המבצע הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מעיד על עצמו שקרא בעיון ובדקדוק את פרטי תקנון זה, וכי הוא מסכים ללא סייג, ,באופן בלתי חוזר לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או הנהלת האתר ו/או החברה ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה. תקנון זה מהווה הסכם לכל דבר וענין בין האתר למשתמשים בו. אם אינך מסכים לתנאי כלשהו מתנאי השימוש נא הימנע משימוש באתר.

5. הנהלת האתר עושה כל שביכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות והנהלת האתר לא תישא באחריות או חבות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.

6. הנהלת האתר שומרת לעצמה הזכות לשנות תקנון זה מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי ללא שתמסור על כך הודעה מראש. התקנון החדש/המתוקן יפורסם באתר ויהיה תקף מיד עם פרסומו. באחריות המשתמש להיכנס לדף זה בכדי לברר האם בוצעו שינויים להסכם זה.

7. תקנון זה הנו הבסיס החוקי להזמנות ולגלישה באתר ורק הוא מסדיר את היחסים בין הנהלת האתר לבין המשתמש באתר ו/או המזמין דרך האתר. מקום בו יש סתירה או אי-התאמה בין האמור בתקנון זה ובין האמור במקום כלשהו באתר או במקום אחר (בסעיף קטן זה: “המקור-האחר”), יגבר האמור בתקנון זה, אף אם הוא מוקדם למקור-האחר, אף אם מוזכר תקנון זה במקור-האחר ואף אם המקור-האחר הנו ספציפי יותר ביחס לנושא הרלוונטי – כל זאת רק אם וככל שאין במקור-האחר כדי להרחיב את זכויות החברה ו/או האתר ו/או אין במקור-האחר כדי לצמצם את חובות ו/או אחריות החברה ו/או האתר.

8. תכני האתר ויישומיו, כולם או חלקם, עשויים להופיע ולהיות מוצגים ברשת האינטרנט ו/או בכל מדיה תקשורתית אחרת, (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד, טאבלטים למיניהם וכיו”ב) לרבות תקשורת קווית, סלולארית, טלוויזיה ו/או כל מדיה אחרת שהיא; תנאי השימוש המפורטים בתקנון זה רלוונטיים וחלים על כל ערוץ ו/או מדיה תקשורתית בהם מופיעים ו/או יופיעו תכני האתר ו/או יישומיו, כולם או חלקם, בשינויים המחויבים.

9. הדין החל על כל הקשור באתר זה הוא הדין הישראלי בלבד.

10. בכל סכסוך העולה מהסכם זה או מהגלישה או השימוש בשירותי האתר, נתונה לבתי המשפט של מחוז נתניה הסמכות הבלעדית לדון בתביעה.

11. מובהר כי האמור בתקנון זה לרבות בסעיפים 10 – 9 לעיל, חל גם על משתמש שאינו תושב ו/או אזרח ישראל, ובשום מקרה לא תשמע טענה לפיה ישראל אינה פורום נאות ו/או כי יש להחיל על כל התקשרות שהיא הקשורה לאתר זה דין זר.

1. רשאי להשתמש באתר כל אזרח ישראלי, שברשותו תא דואר-אלקטרוני פעיל ונגיש ברשת האינטרנט וכרטיס אשראי תקף מחברת אשראי ישראלית.

2. כל מי שמבצע הזמנה באתר, בין אם אדם ובין אם גוף משפטי, מצהיר ומתחייב שהוא בן 18 שנים לפחות, בעל כשרות משפטית להתקשר עם בעלי האתר בהסכם זה, וכי הוא מחזיק על שמו כרטיס אשראי תקף אשר הונפק כדין ואשר ניתן לסליקה בישראל ו/או שהוא מבקר באתר בפיקוח ו/או בהסכמת ההורה ו/או האפוטרופוס החוקי שלו וכי אם רוכש את המוצר מטעם חברה ו/או עמותה ו/או כל גוף משפטי שאינו אדם, הרי מצהיר כי הוא מוסמך לבצע פעולה באתר לטובת אותו גוף וכי הוא ערב אישית לפעולתו באתר.

3. הנהלת האתר רשאית, עפ”י שיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שהיא, שלא לאשר למשתמש לעשות שימוש באתר וכן היא רשאית להסיר כל תוכן או לבטל כל פעולה לרבות רכישה כלשהיא אשר בוצעה על ידי המשתמש, מכל סיבה שהיא ועפ”י שיקול דעתה הבלעדי ולמשתמש אין ולא יהיו טענות ו/או תביעות בגין כל הנובע מכך באופן ישיר ו/או עקיף.

4. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל יוסבר, שאי-מתן האפשרות להשתמש באתר יעשה בדרך-כלל במקרים הבאים:

-אם בעת ההרשמה באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים.

-אם בוצעו מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע באתר או בהנהלת האתר, או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחותיה, עובדיה וספקיה של הנהלת האתר.

-אם הופרו תנאי הסכם זה, תנאיו של אחד מהמסמכים המחייבים או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שיציע האתר.

-אם ישנו חוב כספי לחברה או לחברות הקשורות עמנו והחוב לא נפרע, למרות שחלף המועד לתשלומו.

-אם כרטיס האשראי שברשות הלקוח נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

-אם יתברר להנהלת האתר ו/או לספקים כי מבצע הפעולה עלול לשוב ולמכור את המוצר או השרות בו זכה לצד ג` ו/או לסחור בו.

-אם יתברר כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הרוכשים ו/או מי מהם ו/או צד ג` כלשהו.

-אם שירותי האתר שימשו לביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.

-אם כרטיס האשראי שברשות הלקוח נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

-במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין.

5. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לקבוע כי גישה לשירותים מסוימים תתאפשר רק למשתמש אשר נרשם לאתר ומסר להנהלת האתר פרטים מסוימים אשר יקבעו על ידיה (להלן: “חשבון משתמש” או “החשבון”).

6. לרשימת הפרטים אשר יתכן וידרשו וצורת השימוש בהם על ידי הנהלת האתר יש לעיין במדיניות הפרטיות, המהווה חלק מהסכם זה.

7. מובהר כי אף שהנהלת האתר נוקטת באמצעים לאבטחת תוכן חשבון המשתמש, היא אינה יכולה להבטיח בצורה מוחלטת את אי חשיפתו כתוצאה מחדירה לא מורשית ולמשתמש לא תהיה כל טענה כלפי הנהלת האתר בגין נזקים אשר יגרמו כתוצאה מחדירה לא מורשית לחשבונו.

8. המשתמש מאשר להנהלת האתר לשלוח לתיבת הדוא”ל שלו, לפי הפרטים שהוזנו בחשבון המשתמש, עדכונים ואישורים ביחס לפעולות המשתמש באתר.

9. כל משתמש יהיה רשאי להזמין מוצר ולבחור יעד מבוקש למשלוח וזאת על ידי עדכון היעד המבוקש בטופס ההזמנה. היעד האחרון למשלוח שיעודכן על ידי המשתמש יישמר במאגר החברה כיעד המבוקש של הלקוח.

10. כדי לבצע הזמנה של מוצר על המשתמש למסור את הפרטים הבאים: שם מלא, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת בית ומספר טלפון. הנהלת האתר רשאית לבקש פרטים נוספים מהמשתמש. בעת הרכישה ימסור המשתמש את פרטי כרטיס האשראי שברשותו ושבאמצעותו הוא מבצע את הרכישה וכן מספר תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי. פרטי כרטיס האשראי ומספרי תעודות זהות, אינם נשמרים ברישומי החברה.

11. על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות, יש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים באתר במקומות הנדרשים לכך במהלך ביצוע ההזמנה. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, הנהלת האתר לא תוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו ליעדם.

12. עם הכנסת הפרטים הנדרשים לביצוע התשלום, תבצע הנהלת האתר בדיקה של פרטי כרטיס האשראי. עם אישור ההזמנה ע”י חברת כרטיסי האשראי והספקים, ההזמנה תירשם במחשבי הנהלת האתר ותישלח הודעת אישור ההזמנה והעסקה למשתמש. אישור זה אינו מחייב את הנהלת האתר לספק את המוצרים, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו במערכת החברה. יובהר ויודגש, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר אישור העסקה על ידי חברות האשראי.

14. אישור פעולת הרכישה מותנה גם בהימצאות המוצר הנרכש במלאי החברה במועד האספקה הנדרש. גם אם לא צוין כי המוצר אינו קיים במלאי ו/או מסיבה כלשהיא לא ניתן לספקו ו/או למוכרו ואף אם המוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע הרכישה, לא תהא הנהלת האתר מחויבת במכירת המוצר ולרוכש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל נזק ישיר או עקיף אשר נגרם לרוכש או לצד ג`, בכפוף לכך שהנהלת האתר תודיע לרוכש על אי זמינות המוצר במלאי ותשיב לו כל סכום ששילם (אם שילם) להנהלת האתר ו/או תבטל את החיוב (אם בוצע) בגין פעולת הרכישה תוך זמן סביר. עם זיכויו כאמור מוותר המשתמש על כל טענה כנגד החברה בעניין זה.

15. אם יתברר שכרטיס האשראי של המשתמש אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי איננה מכבדת את העסקה, אינה מכבדת את החיוב, או שהמוצר המבוקש איננו מצוי במלאי שבידי החברה, הנהלת האתר תיצור קשר עם המשתמש לשם השלמת העסקה או ביטולה.

16. אם לא הקבלה מאתנו פנייה במייל או בטלפון תוך 24 שעות ממועד ביצוע ההזמנה (לא כולל שבתות וחגים), יש להניח כי חלה תקלה. במקרה זה מומלץ לפנות באמצעות מייל לשירות הלקוחות אנו נברר את מקור התקלה ונסייע בביצוע ההזמנה.

17. פרטי ההזמנה כפי שהזין המשתמש בטופס ההזמנה ורישום העסקה במחשבי החברה יהוו ראייה חלוטה וסופית לנכונות דרך הפעולה.

18. המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו שעשוי להיות שוני בין מידות מוצרי הלבשה/הנעלה המקובלים בישראל לבין מידות מוצרי ההלבשה/הנעלה הנמכרים באתר ומכאן שבאחריותו הבלעדית לבדוק ולוודא כי מידות המוצרים שיוזמנו על ידו תואמים את צרכיו בהתאם להגדרת המידות המפורטת באתר ו/או במוצר הספציפי שיוזמן על ידו. כמו כן המשתמש מצהיר ומאשר כי ידוע לו שתמונות המוצרים המופיעות באתר הינן לצורך המחשה בלבד וייתכנו שינויים בין תמונות המוצרים המוצגות באתר לבין המוצרים בפועל (לרבות, שינוי בצבע המוצר, בגוון המוצר וכו’). מובהר כי לחברה שמורה הזכות להרחיב ו/או לצמצם ו/או לשנות בכל עת את מגוון המוצרים המוצעים למכירה באתר, לפי שיקול דעתה.

19. הנהלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת שהושלם תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי). אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, יחויב הלקוח לפי המחירים המעודכנים.

20. הנהלת האתר רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. הנהלת האתר רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי , בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.

1. המוצרים שהוזמנו יסופקו רק לאחר שהושלם תהליך הרכישה, בתנאי שקליטת ההזמנה נעשתה בטווח זמני העסקה כפי שהם מוגדרים בדף המוצר המבוקש, בתנאי שבבעלות הלקוח כרטיס אשראי תקף שניתן לחייבו ולסלקו בישראל, ובתנאי שחברת כרטיסי האשראי שהנפיקה אותו אישרה את העסקה שבוצעה.

​2. זמני אספקת המוצרים כפי שמופיעים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א` עד ה`, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).

​3. המוצרים יסופקו בתוך 3-14 ימי עסקים, בהתאם לאופציית השילוח, אשר יחלו יום עסקים אחד לאחר המועד שבו חויבה הרכישה ע”י חברת כרטיסי האשראי ו/או כל אמצעי תשלום אחר (מהווה יום טיפול בהזמנה עד לשליחתה ללקוח).

​4. מועדי האספקה המפורטים לעיל אינם חלים על מוצרים שאזלו מהמלאי.

​5. אין לראות בהנהלת האתר אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה של הנהלת האתר לרבות שביתות השבתות וכיו”ב.

​6. אופן משלוח המוצרים כפוף לתנאים החלים בחברות ההפצה בכל הנוגע לאזורי החלוקה (כגון מגבלות על חלוקה ו/או איסוף מעבר לקו הירוק, מסירה לנקודת חלוקה בתוך מושבים וקיבוצים וכדומה), שעות החלוקה, ואופן החלוקה (כגון איסוף מסניף הדואר). יובהר כי יתכנו ישובים שחברות ההפצה והמשלוחים אינן מגיעות לבתי הלקוח בהם והלקוח יוכל לקבל את המוצר רק בסניף הדואר המצוי בישוב הקרוב לכתובת המשלוח שנמסרה על ידי הלקוח ו/או בנקודת חלוקה אחרת, לפי העניין מוצר יחשב ככזה שנמסר ללקוח אם נמסר לסניף דואר כאמור, או לנקודת חלוקה כאמור, גם אם הלקוח לא הגיע לקחת את המוצר וכן גם אם מקום מסירת המוצר כאמור אינה כתובת המשלוח של הלקוח. במקרה של מסירה לא בכתובת המשלוח של הלקוח, ללקוח לא תהיה כל טענה כנגד החברה במקרים המתוארים לעיל, בכל הנוגע לאופן המסירה, לרבות בכל מקרה של עיכובים במסירת המוצרים.

​7. יובהר כי תנאים אלה יחולו גם במקרה בו הלקוח רשאי להחזיר את המוצר במקום בו קיבל אותו, כאמור בסעיף 8 לעיל, ובמקרה כזה על הלקוח להגיע לישוב ו/או לסניף דואר ממנו ניתן לשלוח את המוצר בדואר ו/או באמצעות חברת הפצה וללקוח לא תהיה כל טענה כלפי הנהלת האתר במקרה זה.

​8. הנהלת האתר רשאית לגבות דמי משלוח מהמשתמשים עבור משלוח המוצרים שנרכשו באתר, אשר יכול להתבצע באמצעי משלוח שונים (דואר, דואר רשום, שליח ועוד) על פי שיקול דעתם, לרבות באמצעות חברות הפצה שונות ו/או באמצעות דואר ישראל.

​9. סכום דמי המשלוח יופיע בתום תהליך ההזמנה תחת המוצרים שבחר הלקוח לרכוש וייגבה בעת ביצוע ההזמנה. במקרה של עסקה בתשלומים, ייתכן ודמי המשלוח ייגבו במסגרת התשלום הראשון.

1. הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לגולש ו/או למזמין ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לבטל את ההזמנה הספציפית.

​2. הנהלת האתר אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים שתמונותיהם מופיעות באתר.

​ 3. הנהלת האתר אינה אחראית לאיכות המוצרים, זמני האספקה, הפרטים שפורסמו באתר לגבי המוצרים, התאמה בין המוצרים שסופקו לתמונות המוצרים שפורסמו באתר, המפרט הטכני, התאמת המוצרים לצרכי המשתמשים, השירות של הספקים, תיקונים, בלאי, זהות היצרנים של המוצרים וכיו”ב עניינים הקשורים באופן כלשהו, ישיר או עקיף, למוצרים ו/או לספקים.

​4. הנהלת האתר אינה נושאת באחריות מכל מין וסוג שהיא למקרה שבו רכישת מוצר לא אושרה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממשתמש לעשות כל פעולה באתר.

​5. הנהלת האתר שומרת לעצמה הזכות להפסיק את פעילות האתר בכל עת, לכל פרק זמן, לצורך תחזוקה, בשל סגירת האתר וכן לכל מטרה ומכל סיבה אחרת. הפסקת פעילות כאמור (זמנית או קבועה) לא תחייב הודעה מראש או הנמקה כלשהם לאף גורם.

​6. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל מובהר, שיתכן שבשל תקלות טכניות ו/או הצורך בתחזוקת האתר, רכישות של משתמשים לא יושלמו. משתמשים באתר נדרשים להיות מודעים לכך ובעשותם פעולה באתר הם לוקחים על עצמם את האחריות המלאה לכל נזק, הסתמכות, הוצאה, אבדן רווחים וכיו”ב תוצאות העלולות להיות לתקלות שכאלו.

​7. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.

​8. הנהלת האתר אינה אחראית לשימוש שיעשה המשתמש ו/או המזמין שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או החברה לרבות ביצוע כביסה ו/או כל שימוש אחר במוצר, בנוסף על כך, הלקוח יהא אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר הנרכש על ידו באמצעות האתר.

​9. שירותי האתר ניתנים As-Is והנהלת האתר אינה מבטיחה את התאמת שירותי האתר למשתמש או בכלל וכן אינה יכולה להבטיח את זמינות האתר או את זמינות שירותי האתר. השימוש והגלישה באתר הנם על אחריותו הבלעדית של המשתמש. הנהלת האתר ו/או כל צד אחר המעורב בבניית האתר בכל צורה שהיא, אינם אחראים לכל נזק ישיר ו/או עקיף, מקרי, תוצאתי ו/או עונשי הנובע מכניסה לאתר שימוש בו ו/או בתוכנו.

​10. באחריות המשתמש לוודא, טרם שימוש בשירותי האתר, את תקינות החיבור שלו לרשת האינטרנט – הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יישאו בכל אחריות בשל נזק אשר יתכן וייגרם למשתמש עקב בעיות בחיבורו לרשת האינטרנט. הנהלת האתר כמו כן לא תישא בשום אחריות, ולא תהיה חשופה לתביעה כלשהי עבור כל נזק העלול לפגוע בציוד המחשב ו/או כל פריט אחר שבו ו/או וירוסים העלולים להרוס או לשבש את פעולת המחשב כתוצאה מכניסתך לאתר ו/או לאתרים המקושרים המופיעים באתר וכן הורדת קבצים של חומר המופיע באתר לרבות נתונים, מלל, תמונות, ווידיאו, אודיו וכיו”ב.

​11. הנהלת האתר לא תהא אחראית ולא תישא בנזק כלשהוא שייגרם למשתמש בגין עיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות, מלחמה, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.

​12. במידה ונפלה טעות קולמוס בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את הנהלת האתר.

​13. בכל מקרה לא תישא הנהלת האתר באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.

​14. הנהלת האתר תעשה כמיטב יכולתה לספק מוצרים איכותיים במועד המבוקש. אם הלקוח סבור כי המוצר/ים שרכש באמצעות האתר לוקים בפגם כלשהו, הוא מוזמן לפנות לשירות הלקוחות באימייל dreamshoes.co.il@gmail.comוהנהלת האתר תטפל בפנייה מוקדם ככל שניתן.

​15. המידע המופיע באתר אינו בגדר ייעוץ או חוות דעת מקצועית כי אם דעתם האישית של גולשי האתר או מנהלי האתר, ועובדיהם בלבד – אין להסתמך או לפעול על בסיס המידע המופיע באתר מבלי לוודא את נכונותו וחוקיותו.

​16. הנהלת האתר אינה אחראית ולא תישא באחריות – באופן ישיר או עקיף – לכל נזק, אבדן רווחים, הוצאה, פגיעה בשם טוב, הסתמכות, הפרת חוזה, עוולה כלשהי וכיו”ב שנגרמו, אם וככל שנגרמו, למשתמש, ספק ו/או צד ג’ כלשהו, בקשר (ישיר או עקיף) עם האתר, השימוש בו, המוצרים, השימוש בהם, בשל הפסקת פעילות האתר (באופן זמני או קבוע) ו/או הספקים או השרות אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

​17. מבלי לפגוע באמור לעיל, ככל שמופיע קישור (LINK) חיצוני באתר, הנהלת האתר לא תהא אחראית באופן כלשהו – ישיר או עקיף – לתכניו של אותו קישור, המידע שמתפרסם בו, תמונות המופיעות בו, הסתמכות על כל אלו וכל נזק, הוצאה ואבדן רווחים, ישיר ו/או עקיף, שנגרמו כתוצאה ו/או בקשר עם אותו קישור חיצוני. הנהלת האתר לא בדקה את כל הדפים המקושרים לאתר, ואינה אחראית למובא בדפים שנוספו לאתר או לאתרים אחרים שקושרו לאתר. התחברותך לאתרים שנוספו לאתר או לכל אתרים מקושרים אחרים היא על אחריותך הבלעדית.

​18. הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות ביחס להודעות שיתקבלו או שיישלחו באמצעות האתר (לרבות הודעות שישלחו ללקוחות ע”י משתמשים אחרים באמצעות שירותי האתר), תוכנן של הודעות כאלה או כל קובץ מחשב שיצורף להן, פעולתו של כל קובץ כאמור, השפעתו על מחשב המשתמש וכל נזק, אובדן, אי נוחות, עוגמת נפש וכיו”ב, תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמש או לכל צד שלישי בשל הודעות שיתקבלו באמצעות שירותי האתר או יישלחו באמצעותו.

​1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, הדגמים, השיטות והסודות המסחריים, המופיעים ו/או קיימים באתר הנם רכושו של האתר ו/או של הספקים/יצרנים, אשר מוצריהם נמכרים באתר. זכויות אלה חלות, בין השאר, על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תיאורם ועיצובם וכל פרט אחר הקשור להפעלתו. העתקה כלשהי, הפצה, שידור, פרסום, קישור, או שינוי אחר של אתר זה או כל הנמצא בו ללא רשות מפורשת בכתב של הנהלת האתר היא אסורה בהחלט.

​2. אין לעשות שימוש בלתי מורשה באתר זה, יש להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד.

​3. שם האתר (domain name) סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של הנהלת האתר בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.

​4. כל התוכן המילולי, אייקונים (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של הנהלת האתר. ככל וישנם סימני מסחר (לרבות תמונות, שרטוטים וכדומה) שנמסרו לפרסום על ידי הספקים/יצרנים המציעים מוצרים למכירה באתר, כי אז סימני המסחר הם רכושם של אותם ספקים/יצרנים ואין להשתמש בהם ללא הסכמתם.

​5. כל הפרה של מדיניות זו עלולה לגרום להפרת זכות יוצרים, סימן מסחר או זכות קניין רוחני אחרת אשר תחשוף את המפר לתביעות אזרחיות ו/או הליכים פליליים.

6. הנהלת האתר הינה בעלת זכות יוצרים בתוכן, בסדר הבחירה, בתיאום ובקידום של התוכן באתר, ואף גורם אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר, להשתתף בהעברה או מכירה, ליצור יצירות נגזרות, או לנצל בדרך כלשהי את התוכן, במלואו או בחלקו.

​7. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים, ברשימת המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, בלא קבלת הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב.

​8. אין להנהלת האתר כל חובה לספק למשתמשים באתר סימנים או כל דבר אחר שעשוי לסייע למשתמשים לקבוע האם החומר המדובר מוגן בזכויות יוצרים או סימן מסחרי.

​9. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו”ב, לכל מטרה אחרת.

​10. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

​11. אין לעשות מניפולציה של כתובת ה-URL של דפים פנימיים בכדי להגיע לדפים פנימיים אליהם אין לגולש גישה ישירה (URL Hacking).

​12. אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame) גלויה או סמויה.

​13. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.